ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


Οικονομικά στοιχεία της εταιρείας μας:

Ισολογισμοί:

  1. Ισολογισμός 21ης εταιρικής χρήσης (2016)
  2. Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (2016)
  3. Ισολογισμός 20ης εταιρικής χρήσης (2015)
  4. Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (2015)
  5. Ισολογισμός 19ης εταιρικής χρήσης (2014)
  6. Ισολογισμός 18ης εταιρικής χρήσης (2013)